FANDOM


Primed Fast Hands là phiên bản Primed của mod Fast Hands , mà tăng reload speed của rifle.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 2 C8
1 +10% 3 C8
2 +15% 4 C9
3 +20% 5 C10
4 +25% 6 C12
5 +30% 7 C13
6 +35% 8 C14
7 +40% 9 C16
8 +45% 10 C17
9 +50% 11 C19
10 +55% 12 C20

Cách kiếm

  • TMod này được mua dưới dạng unranked từ Void Trader Baro Ki'Teer với giá 120,000‍ Credits64PrimeBucks‍375. Hãy nhớ rằng hàng của Baro Ki'Teer thay đổi mỗi lần hắn xuất hiện, mod này hiện tại có thể không có hiện tại.

Ghi chú

  • Primed Fast Hands cơ bản là mod Fast Hands với độ hiếm Legendary và thêm 5 rank. Nó được coi như là mod giống như bản mod Uncommon của nó, đó không thể được sử dụng cùng nhau. Tuy nhiên, chúng không được coi là mod bản sao dùng cho mục đích Fusion.
  • Mod này yêu cầu năng lượng fusion nhiều hơn để nâng cấp hơn là mod Rare vì độ hiếm Legendary .
  • Như phiên bản common, mod này có thể dùng với Rifle, Launcher, Bows và Sniper Rifle.
  • Cách tính thời gian nạp đạn sử dụng tốc độ nạp đạn là Thời gian nạp đạn cơ bản/(1+ Tốc độ nạp đạn cộng thêm)
    • Tại max rank, mod này sẽ giảm ~35.5% thời gian nạp đạn.

Khác

  • Trước Update 16.7, mod này có thể sử dụng trong PvP game cho tới khi được thay thế bằng mod riêng dành cho PvP cùng với một số khác.

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.