FANDOM


Primed Continuity tăng Power Duration cùa Warframe và là phiên bản nâng cấp của mod Continuity.

Stats

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C8
1 +10% 5 C8
2 +15% 6 C9
3 +20% 7 C10
4 +25% 8 C12
5 +30% 9 C13
6 +35% 10 C14
7 +40% 11 C16
8 +45% 12 C17
9 +50% 13 C19
10 +55% 14 C20

Cách kiếm

  • Mod này unranked có thể mua từ Void Trader Baro Ki'Teer với giá 110,000‍ Credits64PrimeBucks‍350. Chú ý rằng đồ bán của Baro luôn thay đổi nên mod này sẽ không xuất hiện thường xuyên.

Ghi chú

  • Primed Continuity là một phiên bản khác của mod Continuity với độ hiếm dạng Legendary và nhiều hơn 5 rank.
  • Mod này cần nhiều năng lượng để fusion hơn bản thường vì nó là mod Legendary.

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.