FANDOM


Primed Bane of Grineer là phiên bản Primed của mod Bane of Grineer , mà tăng sát thương damage cho rifle khi chống lại Grineer. Mod này tăng cả sát thương cơ bản và sát thương ele của vũ khí.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C1
1 +10% 5 C1
2 +15% 6 C1
3 +20% 7 C1
4 +25% 8 C1
5 +30% 9 C1
6 +35% 10 C1
7 +40% 11 C1
8 +45% 12 C1
9 +50% 13 C1
10 +55% 14 C1

Cách kiếm

  • Mod này mua dưới dạng unranked từ Void Trader Baro Ki'Teer với giá 140,000‍ Credits64PrimeBucks‍400. Hãy nhớ rằng hàng của Baro Ki'Teer thay đổi mỗi lần hắn xuất hiện, mod này hiện tại có thể không có hiện tại.

Ghi chú

  • Primed Bane of Grineer cơ bản là mod Bane of Grineer với độ hiếm Legendary và thêm 5 rank. Nó được coi như là mod giống như bản mod Uncommon của nó, đó không thể được sử dụng cùng nhau. Tuy nhiên, chúng không được coi là mod bản sao dùng cho mục đích Fusion.
    • Mặc dù max Bane of Grineer và rank 5 Primed Bane of Grineer có chi phí và hiệu ứng như nhau, sau đó rank Conclave thấp hơn.
  • Mod này yêu cầu năng lượng fusion nhiều hơn để nâng cấp hơn là mod Rare vì độ hiếm Legendary.

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.