FANDOM


PrimeAccessSign

Prime Access cho phép người chơi mua một trong 3 gói vật phẩm bao gồm trang bị mới nhất của đợt update và Platinum. Để xem gói Access hiện nay xin xem tại trang chủ. Chú ý là các gói được nên dưới đây và giá của chúng được ghi theo hệ máy PC.

Saryn Prime

Lấy độc trị độc với mầm bệnh độc tố từ Saryn Prime Access.

Với thời gian có giới hạn, hãy sỡ hữu Saryn Prime, Nikana Prime và Spira Prime - KÈM THEO Platinum, Saryn Prime Avatar và Prime Gear độc nhất.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access

Spores Molt Miasma
Platinum64 Platinum 1050 2625 3990
Nikana Prime
Spira Prime
Saryn Prime -
Saryn Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (có kèm trong gói "Miasma")
Cycuta Prime Syandana - -
Cycuta Prime Sigil - -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Giá của Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Access Accessories
Platinum64 Platinum 2625 1365
Nikana Prime -
Spira Prime -
Saryn Prime -
Saryn Prime Profile Icons -
Cycuta Prime Syandana -
Cycuta Prime Sigil -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
-
Giá: USD $79.99 $59.99
Giá: Euro €71.99 €53.99
Giá: GBP £52.49 £39.49

Access Accessories
Platinum64 Platinum 2625 1365
Nikana Prime -
Spira Prime -
Saryn Prime -
Saryn Prime Profile Icons -
Cycuta Prime Syandana -
Cycuta Prime Sigil -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
-
Giá: USD $79.99 $59.99
Giá: Euro €71.99 €53.99
Giá: GBP £52.49 £39.49

Ghi chú

Trinity Prime

Trở thành một tinh thể phòng thủ và bảo vệ đồng đội bằng những kỹ năng mạnh mẽ. Với Trinity Prime Access, bạn là một pháo đài phòng thủ cuối cùng.

Với thời gian giới hạn, hãy sở hữu Trinity Prime, Dual Kamas Prime, Kavasa Kubrow Prime Collar, Kavasa Kubrow Prime Gene Masking Kit và Incubator Upgrade Segment -- KÈM THEO Platinum, Trinity Prime Avatars và Prime Gear đặc biệt.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access
Well of Life Link Blessing
Platinum64 Platinum 1050 2625 3990
Dual Kamas Prime
Kavasa Kubrow Prime Collar ✔* ✔*
Trinity Prime -
Trinity Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (có trong gói "Blessing" lẫn bán lẻ)
Naviga Prime Sugatra - -
Kavasa Kubrow Prime Armor - -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Price of Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Ghi chú

Ash Prime

Một sức mạnh bí ẩn và hủy diệt, Ash Prime đã xuất hiện tại Prime Access.

Với thời gian giới hạn, hãy sở hữu Ash Prime, Vectis Prime và Carrier Prime - KÈM THEO Platinum, Ash Prime Avatars và Prime Gear đặc biệt.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access
Covert Shuriken Bladestorm
Platinum64 Platinum 1050 2625 3990
Vectis Prime
Carrier Prime ✔* ✔*
Ash Prime -
Ash Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (có trong gói "Bladestorm" lẫn bán lẻ)
Unda Prime Sentinel Accessories - -
Yamako Prime Syandana - -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Price of Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Ghi chú

Volt Prime

Một sứ giả của thần chết, Volt Prime đã có mặt tại Prime Access.

Với thời gian giới hạn, hãy sở hữu Volt Prime và Odonata Prime - KÈM THEO Platinum, Volt Prime Avatars và Prime Gear đặc biệt.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access
Shock Speed Overload
Platinum64 Platinum 1050 2625 3990
Odonata Prime
Volt Prime -
Volt Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (included in "Overload", also available separately)
Edo Prime Armor - -
Kazeru Prime Sugatra - -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Price of Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Ghi chú

 • Edo Prime ArmorKazeru Prime Sugatra có thể mua lẻ trong gói Prime Accessories thay vì gói Overload.
 • Giá GBP chỉ tính sơ.
 • Gói Access đầu tiên có Prime Archwing thay vì vũ khí prime như các gói khác.
 • Các gói ở trên đã hết bán từ ngày 30 tháng 6,2015

Nova Prime

Một cỗ máy phòng thủ hủy diệt, Nova Prime hiện đã có mặt tại Prime Access.

Với thời gian giới hạn, hãy sở hữu Nova Prime, Soma Prime và Vasto Prime - KÈM THEO Platinum, Nova Prime Avatars và Prime Gear đặc biệt.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access
Nullstar Antimatter Molecular
Platinum64 Platinum 1050 2625 3990
Vasto Prime
Soma Prime
Nova Prime -
Nova Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (có trong gói "Molecular" lẫn bán lẻ)
Pyra Prime Syandana - -
Verlorum Prime Sigil - -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Price of Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Ghi chú

 • Pyra Prime SyandanaVerlorum Prime Sigil có thể mua lẻ trong gói Prime Accessories thay vì gói Molecular.
 • Giá GBP chỉ tính sơ.
 • Các gói ở trên đã hết bán từ ngày 17 tháng 3,2015

Nyx Prime

Kẻ điều khiển trí óc, Nyx Prime tạo ra sử hỗn loạn khi cố ấy xuất hiện tại Prime Access.

Với thời gian giới hạn, hãy sở hữu Nyx Prime, Hikou Prime và Scindo Prime - KÈM THEO Platinum, Nova Prime Avatars và Prime Gear đặc biệt.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access
Control Chaos Absorb
Platinum64 Platinum 1050 2625 3990
Hikou Prime
Scindo Prime
Nyx Prime -
Nyx Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (có trong gói "Absorb" lẫn bán lẻ)
Targis Prime Armor Set - -
Vala Sugatra Prime - -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Price of Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Ghi chú

 • Targis Prime Armor SetVala Sugatra Prime có thể mua lẻ trong gói Prime Accessories thay vì gói Absorb.
 • Giá GBP chỉ tính sơ.
 • Các gói ở trên đã hết bán từ ngày 9 tháng 12, 2014.

Loki Prime

Bậc thầy của thao túng và ảo ảnh, Loki Prime đi ra khỏi bóng đêm và đến thẳng Prime Access.

Với thời gian giới hạn, hãy sở hữu Loki Prime, Wyrm Prime và Bo Prime – KÈM THEO Platinum, Nova Prime Avatars và Prime Gear đặc biệt.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access
Decoy Teleport Disarm
Platinum64 Platinum 1050 2625 3990
Bo Prime
Wyrm Prime
Loki Prime -
Loki Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (có trong gói "Disarm" lẫn bán lẻ)
Summus Prime Sentinel Accessories - -
Daman Prime Sugatra - -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Price of Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Ghi chú

Rhino Prime

Sức mạnh bạo lực của Rhino Prime đã dắt anh ấy tới Prime Access.

Với thời gian giới hạn, hãy sở hữu Rhino Prime, Boltor Prime và Ankyros Prime – KÈM THEO Platinum, Nova Prime Avatars và Prime Gear đặc biệt.

Bạn chỉ muốn Gear đặc biệt? Sự lựa chọn tốt nhất là Prime Accessories.

—Prime Access
Charge Roar Stomp
Platinum64 Platinum 1050 2625 4300
Boltor Prime
Ankyros Prime
Rhino Prime -
Rhino Prime Profile Icons -
Prime Accessories - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99
Prime Accessories (có trong gói "Stomp" lẫn bán lẻ)
Noru Syandana Prime - -
Distilling Extractor Prime
(reusable blueprint)
- -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Price of Prime Accessories
if bought separately
Giá: USD Giá: Euro Giá: GBP
$49.99 €44.99 £32.99

Notes

Ember Prime

Công nghệ tiên tiến của Orokin đã được sử dụng lên Prime mới nhất -- Ember Prime, Sicarus Prime và Glaive Prime -- KÈM THEO Misa Syandana Prime và Ember Prime Avatars.

Vật phẩm đặc biệt mới - Titan Extractor Prime và tăng tốc quá trình luyện cấp của bạn bằng 90 ngày Affinity và Credit Boosters.

—Web Description
Flare Blaze Inferno
Platinum64 Platinum 1050 2100 4300
Sicarus Prime
Glaive Prime
Ember Prime -
Titan Extractor Prime
(có thể tái sử dụng)
-
Ember Prime Profile Icons -
90 Ngày Affinity Booster &
Credit Booster
- -
Misa Prime Syandana - -
Giá: USD $49.99 $79.99 $139.99
Giá: Euro €44.99 €71.99 €125.99
Giá: GBP £32.99 £52.49 £91.99

Ghi chú

 • Misa Prime SyandanaTitan Extractor Prime có thể mua lẻ trong gói Prime Accessories thay vì gói Blaze và Inferno.
 • Giá GBP chỉ tính sơ.
 • Các gói ở trên đã hết bán từ ngày 25 tháng 2, 2014.
 • Gói Prime Access mua bằng Steam Wallet sẽ được tặng Steam Trading Cards.

Ghi chú

 • 90 ngày Affinity Booster và 90 ngày Credit Booster chỉ có trong gói mắc nhất của Prime Access và Prime Accessory. Mua trong game tối đa chỉ có 7 ngày.
 • Với Update 11.5.0, tất cả Founders/Prime Access được tặng thêm 1 slot để thả Extractor thu thập nguyên liệu.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.