FANDOM


Power of ThreeWarframe Augment Mod dành cho Ivara Quiver trong PvP that bắn thêm ba mũi tên nhưng tốn thêm năng lượng.

Chỉ số

Rank Energy Cost Cost Conclave
0 50 6 C5
1 40 7 C5
2 30 8 C8
3 20 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest trong Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.