FANDOM


Ability Duration ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều kỹ năng của Warframe khác nhau. Tăng Ability Duration thường giúp cho kỹ năng có thể tồn tại lâu hơn, đôi khi sẽ có những ảnh hưởng phụ ví dụ như Tesla Link có thể quăng nhiều hơn. Ngoài ra cũng có những lúc người chơi cần giảm Power Duration để sử dụng tối đa sức mạnh của một kỹ năng như Trinity's Energy Vampire hoặc Mesa's Shooting Gallery khi sử dụng Muzzle Flash.

Tất cả Warframes đều có chỉ số Ability Duration ban đầu là 100% (hoặc tính theo công thức là 1.00).

Tổng = Duration gốc của Kỹ năng × Ability Duration

Modifiers

Để thay đổi chỉ số này có thể tính theo công thức sau:

Tổng = Ability Duration + Ảnh hưởng 1 + Ảnh hưởng 2 + Ảnh hưởng 3 + ...

Mods

Continuity, Primed Continuity, Constitutionvà Narrow Minded có thể sử dụng để tăng Ability Duration. Chú ý rằng primed mod không thể sử dụng chung với các mod thường, Primed Continuity không thể sử dụng chung với Continuity.

Tổng Ability Duration cao nhất mà bạn có thể đạt được từ việc sử dụng các mod tăng Power Duration là +182% (base 100% + mods 182% = 282%)

Fleeting ExpertiseTransient Fortitude sẽ giảm Power Duration.

Arcane Helmets

Nguồn

Xem thêm