FANDOM


Pool Of Life là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Well Of Life của Trinity; làm cho kẻ địch bị đánh dấu bởi Well Of Life của Trinity khi chết có khả năng rơi Energy Orb.

Thông số

Cấp độ Số ngọc hồi máu Tỷ lệ rớt ngọc hồi energy Hao phí Conclave
0 1 10% 6 C5
1 2 15% 7 C5
2 3 20% 8 C8
3 4 25% 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp đô Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.