FANDOM


Point Strike mod tăng critical chance của vũ khí chính lên 25% mỗi rank tối đa 150% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +25% 4 C5
1 +50% 5 C5
2 +75% 6 C6
3 +100% 7 C8
4 +125% 8 C9
5 +150% 9 C10

Ghi chú

  • Crit chance không cộng thêm mà là nhân lên. Ví dụ, Snipetron có crit chance cơ bản là 20%. Với rank 5 Point Strike nó sẽ có 50% (20% + [20% × 1.5]) cơ hội gây crit. Mặt khác, cho dù với rank 5 Point Strike, Miter vẫn chỉ có 0% critchance bởi vì crit chance cơ bản là 0%.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.