FANDOM


Piercing Step là một Exilus mod tăng tốc độ của Bullet Jump, tăng thời gian của Aim Glide/Wall Latching, và thêm vào đó sát thương Puncture b Puncture khi Bullet Jump.

Thông số

Rank Tốc độ Bullet Jump Aim Glide/ Wall Latch Tổn thương khi Bullet Jump Điểm Mod Conclave
0 +3% +3% +10% 4 C1
1 +6% +6% +20% 5 C1
2 +9% +9% +30% 6 C1
3 +12% +12% +40% 7 C2
4 +15% +15% +50% 8 C2
5 +18% +18% +60% 9 C3

Lưu ý

  • Khi không dùng mod thay đổi Bullet jump, mỗi lần nhảy người chơi sẽ tạo ra dmg và proc Blast b Blast với tất cả kẻ địch đứng gần. Mod này thay đổi cả hiệu ứng và dmg proc thành Puncture b Puncture như trong ảnh mod.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.