FANDOM


Physique là một Aura tăng 18% lượng Máu cơ bản.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +3% -2* C8
1 +6% -3* C8
2 +9% -4* C11
3 +12% -5* C14
4 +15% -6* C17
5 +18% -7* C20

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Mod này chỉ tăng Số máu cơ bản cho team, Không phải tổng số máu.
    • So sánh với Vitality, mod tăng rất là ít máu.
    • Nhiều Warframe có chỉ số máu gốc là 75 hoặc 150, cho nên Physique sẽ chỉ tăng số máu đó lên được 13 hoặc 27.
  • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod, cả team sẽ được tăng 72% lượng máu cơ bản.
  • Bởi vì lượng máu được tăng là rất ít, chỉ nên dùng nếu như Warframe có Polarity ở slot Aura là Vazarin Pol và người chơi không có Rejuvenation để gắn vào.

Ngoài lề

  • Trước updateUpdate 12.0, Physique tăng 60% lượng máu ở rank cao nhất.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.