Perpetual VortexWarframe Augment Mod dành cho Vortex của Vauban tăng thời gian sau mỗi lần ném thêm.

Chỉ số

Rank Added Duration Cost Conclave
0 50% 7 C5
1 55% 7 C5
2 60% 8 C8
3 70% 9 C10

Cách kiếm

Ghi chú

  • Thời gian của Vortex có thể tăng lên gấp mười lần so với giới hạn ban đầu của nó – dài hơn 5' với Power Duration cao.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.