FANDOM


Peaceful ProvocationWarframe Augment Mod dành cho Equinox giúp tăng hiệu quả của Pacify & Provoke. Pacify chuyển đổi sát thương gây ra với Equinox và đồng minh thành một loại aura làm chậm kẻ địch lên đến 40%. Provoke chuyển đổi sát thương gây lên kẻ địch thành aura tăng 15% Power Strength.

Chỉ số

Rank Pacify Slow Effect Provoke Power Strength Cost Conclave
0 20% +6% 6 C5
1 30% +9% 7 C5
2 35% +12% 8 C8
3 40% +15% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt được cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis hoặc cấp độ Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Gây chậm tối đa của Pacify và Power Strength được cộng tối đa từ Provoke ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Sự chuyển đổi của Provoke là cộng thêm 2% Power Strength cho mỗi kẻ địch bị giết trong phạm vi của Provoke.
  • Lượng Power Strength công thêm tối đa từ Peaceful Provocation là 30%, mang đến tổng Power Strength được cộng vào tối đa từ cả Provoke and Peaceful Provocation lên tới 80%.
  • Lượng Power Strength tối đa cộng thêm từ Provoke được tính toán theo mối liên hệ với Power Strength của Equinox. Ví dụ như , Equinox với :
    • 140% Power Strength có thể cho (140% × 0.15) = 21% Power Strength cộng thêm.
    • 200% Power Strength có thể cho (200% × 0.15) = 30% Power Strength cộng thêm.
  • Sự chuyển đổi của Pacify là +1% chuyển động của kẻ địch và tốc độ đánh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.