FANDOMPath of StatuesWarframe Augment Mod cho Atlas, khiến Landslide để lại một đường hóa đá trong một thời gian ngắn.

Chỉ số

Rank Path Duration Petrify Duration Cost Conclave
0 7s 4s 6 C?
1 8s 5s 7 C?
2 10s 5s 8 C?
3 12s 6s 9 C?

Cách kiếm

  • Mod này có thể đạt được bằng cách lên rank General của Steel Meridian, hoặc rank Exalted của Red Veil, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.