FANDOMPatagium là một Exilus mod tăng thời gian của Aim Glide/Wall Latching.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 15% 2 C1
1 30% 3 C1
2 45% 4 C2
3 60% 5 C2
4 75% 6 C2
5 90% 7 C3

Ngoài lề

  • Patagium là một màng da thấy được trong một số loài động vật để hỗ trợ trong việc bay hoặc lượn, ví dụ như dơi và sóc bay.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.