FANDOM


Overextended là một Corrupted mod tăng Power Range nhưng giảm Power Strength các kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Power Range Power Strength Điểm Mod Conclave
0 +15% -10% 6 C8
1 +30% -20% 7 C8
2 +45% -30% 8 C11
3 +60% -40% 9 C14
4 +75% -50% 10 C17
5 +90% -60% 11 C20

Lưu ý

  • Những kỹ năng không bị ảnh hưởng từ Power Strength (Như Nyx ChaosLoki) sẽ hưởng lợi từ mod này nhiều nhất.
  • Khi dùng mod này ở rank 2 trở lên cho Nova, Molecular Prime sẽ bị đảo ngược tác dụng, thay vì làm chậm quái lại thì sẽ làm chúng tăng tốc độ.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Stretch, một mod thường cũng tăng Power Range.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.