FANDOM


Narrow Minded là một Corrupted mod tăng Ability Duration nhưng giảm Ability Range của Warframe.

Thông số

Rank Power Duration Power Range Điểm Mod Conclave
0 +9% -6% 6 C8
1 +18% -12% 7 C8
2 +27% -18% 8 C9
3 +36% -24% 9 C10
4 +45% -30% 10 C12
5 +54% -36% 11 C13
6 +63% -42% 12 C14
7 +72% -48% 13 C16
8 +81% -54% 14 C17
9 +90% -60% 15 C19
10 +99% -66% 16 C20

Lưu ý

  • Mod có thể cộng dồn với ContinuityConstitution để tăng Ability Duration thêm 157%.
  • Duration ảnh hưởng đến thời gian tồn tại của các kỹ năng.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Continuity, một mod thường chỉ tăng Ability Duration.
  • Constitution, một Nightmare mod cũng tăng Ability Duration và giúp cả giảm thời gian phục hồi của Warframe khi bị đốn ngã.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.