FANDOM


Muzzle Flash là một Warframe Augment Mod của Mesa, làm cho skill Shooting Gallery bắn ra 1 tia sáng gây blind (mù) kẻ thù trước khi chuyển tiếp qua đồng đội khác.

Thông số

Rank Bán kính Thời lượng Capacity tốn Conclave
0 5m 4s 6 C5
1 6m 5s 7 C5
2 7m 6s 8 C8
3 8m 7s 9 C10

Cách lấy

  • Đạt đến rank General đối với hệ Syndicate Steel Meridian, hoặc rank Exalted với hệ Red Veil, sau đó dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

Mẹo

  • Nên sử dụng khi làm nhiệm vụ với squad, vì Shooting Gallery sẽ không nhảy sang người chơi khác khi chơi solo.
  • Transient FortitudeFleeting Expertise có thể dùng để giảm tối đa thời lượng skill của Mesa, làm cho hiệu ứng gây mù được kích hoạt với cường độ cao hơn vì thời lượng thấp của skill Shooting Gallery (giống như skill Energy Vampire của Trinity)

Minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.