FANDOM


Mobilize là một Exilus mod tăng tốc độ Bullet Jump và tăng thời gian của Aim Glide/Wall Latching.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +5% 2 C1
1 +10% 3 C1
2 +15% 4 C2
3 +20% 5 C3

Lưu ý

  • Mod này không thể dùng chung được với các Exilus mods khác có ảnh hưởng đến Bullet Jump, Aim Glide và Wall Latch.
    • Tuy nhiên, người chơi có thể dùng mod này cùng với các loại mod Drift khác.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.