FANDOM


Mesa's WaltzWarframe Augment Mod của Mesa Peacemaker trong PvP cho phép nàng lăn để né tránh trong khi peacemaker đang hoạt động, tốn 5 năng lượng.

Chỉ số

Rank Energy per roll Cost Conclave
0 20 6 C5
1 15 7 C5
2 10 8 C8
3 5 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.