FANDOM


42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px 42px
Mercury Venus Earth Mars Phobos Ceres Jupiter Europa Saturn Uranus Neptune Sedna Pluto Eris

Tháp Orokin chỉ còn tồn tại ở nơi này. Bộ binh Grinner ở khu vực này luôn cảnh giác với sự xuất hiện của Tenno.

—Miêu tả trong game

Mercury là một hành được kiểm soát bởi Grineer, đây là một trong hai hành tinh đầu tiên được mở khóa (cái kia là Earth). Không giống như các hành tinh khác, Mercury không có nhiệm vụ Dark Sector và sẽ không có sự xuất hiện của nhiệm vụ Invasions.

Mercury Nav Segment có thể nhận được thông qua quest Vor's Prize.

Mục tiêu của nhiệm vụ Assassination của Mercury là Captain Vor, ở khu vực Tolstoj. Captain Vor có tỷ lệ rớt blueprints của CronusSeer. Hắn cũng có tỷ lệ rớt Morphics cao hơn.

Larunda Relay Status
PC PS4 Xbox One
Protected Destroyed Destroyed

Kẻ thù

Spy Missions: Loại kẻ thù đặc biệt xuất hiện trong nhiệm vụ Spy.

Survival Missions: Danh sách sau không áp dụng cho nhiệm vụ Survival.

Grineer


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.