FANDOM


Magnum Force là một Corrupted mod tăng mức tổn thương và làm giảm độ chính xác của các loại súng lục(Pistol).

Thông số

Rank Tổn thương Độ chính xác Điểm Mod Conclave
0 +6% -3% 4 C5
1 +12% -6% 5 C6
2 +18% -9% 6 C6
3 +24% -12% 7 C7
4 +30% -15% 8 C7
5 +36% -18% 9 C8
6 +42% -21% 10 C8
7 +48% -24% 11 C8
8 +54% -27% 12 C?
9 +60% -30% 13 C9
10 +66% -33% 14 C10

Lưu ý

  • Khi so sánh với Hornet Strike, Magnum Force tốn bằng số điểm mod nhưng mà chỉ tăng 66% vào số sát thương chính thay vì 220% và còn bị giảm độ chính xác của súng nữa.
    • Thế nên mod này không được khuyên dùng, người chơi nên dùng các mod
  • Mod này có thể cộng dồn với Hornet Strike để được tăng thêm 286% mức tổn thương chính.
  • Hiện tại, mod duy nhất có thể kháng lại tác dụng trừ tính chính xác của Magnum Force là Targeting Subsystem.

Ngoài lề

  • Khi mới phát hành, Magnum Force tăng độ giật thay vì ảnh hưởng tới tính chính xác của súng. Nhưng vì nhiều súng không có độ giật (như là Acrid, Embolist, và nhiều trường hợp khác), mod được coi như chỉ là một cái Hornet Strike nữa. Điều này được cho là không chủ ý ở Warframe Prime Time - tập 2 (9:40). Hiệu ứng mod đã được thay đổi vào updateUpdate 10.4.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Hornet Strike, phiên bản mod thường chỉ tăng sát thương.
  • Heavy Caliber, bản sao mod này nhưng giành cho súng trường(Rifle).
  • Vicious Spread, bản sao mod này nhưng giành cho súng săn(Shotgun).Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.