FANDOM


Magazine Warpmod tăng magazine capacity của súng trường.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C5
1 +10% 5 C5
2 +15% 6 C6
3 +20% 7 C8
4 +25% 8 C9
5 +30% 9 C10

Damaged:

Rank Effect Cost Conclave
0 +3% 2 C5
1 +6% 3 C5
2 +9% 4 C8
3 +12% 5 C10

Magazine Capacity Increase

Đối với hầu hết các vũ khí, tăng 5% (hoặc là nhân lên) sức chứa đạn là một số không nguyên. Khi nó xảy ra, số được làm tròn đến số nguyên gần nhất trong đó 0.5 được làm tròn lên. Bảng dưới đây cho thấy sự gia tăng cụ thể trong sức chứa của một số vũ khí nhất định.

Rank 0(+5%) 1(+10%) 2(+15%) 3(+20%) 4(+25%) 5(+30%)
Rifles
Amprex +5 +10 +15 +20 +25 +30
Attica +0 +1 +1 +2 +2 +2
Boltor +3 +6 +9 +12 +15 +18
Boltor Prime +3 +6 +9 +12 +15 +18
Braton +2 +5 +7 +9 +11 +14
Braton Prime +4 +8 +11 +15 +19 +23
Braton Vandal +2 +5 +7 +9 +11 +14
Burston +2 +5 +7 +9 +11 +14
Burston Prime +2 +5 +7 +9 +11 +14
Buzlok +4 +8 +11 +15 +19 +23
Dera +2 +5 +7 +9 +11 +14
Flux Rifle +10 +20 +30 +40 +50 +60
Glaxion +15 +30 +45 +60 +75 +90
Gorgon +5 +9 +14 +18 +23 +27
Gorgon Wraith +5 +9 +14 +18 +23 +27
Grakata +3 +6 +9 +12 +15 +18
Grinlok +0 +1 +1 +1 +2 +2
Hind +3 +7 +10 +13 +16 +20
Ignis +5 +10 +15 +20 +25 +30
Karak +2 +3 +5 +6 +8 +9
Latron +1 +2 +2 +3 +4 +5
Latron Prime +1 +2 +2 +3 +4 +5
Latron Wraith +1 +2 +2 +3 +4 +5
MK1-Braton +3 +6 +9 +12 +15 +18
Mutalist Quanta +3 +6 +9 +12 +15 +18
Opticor +0 +1 +1 +1 +1 +2
Paracyst +3 +6 +9 +12 +15 +18
Quanta +3 +6 +9 +12 +15 +18
Soma +5 +10 +15 +20 +25 +30
Soma Prime +10 +20 +30 +40 +50 +60
Supra +5 +9 +14 +18 +23 +27
Sybaris +1 +1 +2 +2 +3 +3
Synapse +5 +10 +15 +20 +25 +30
Tetra +3 +6 +9 +12 +15 +18
Tiberon +2 +3 +5 +6 +8 +9
Snipers
Lanka +1 +1 +2 +2 +3 +3
Snipetron +0 +0 +1 +1 +1 +1
Snipetron Vandal +0 +1 +1 +1 +2 +2
Vectis +0 +0 +0 +0 +0 +0
Vulkar +0 +0 +1 +1 +1 +1
Launchers
Miter +1 +2 +3 +4 +5 +6
Ogris +0 +1 +1 +1 +1 +2
Penta +0 +1 +1 +1 +1 +2
Tonkor +0 +0 +0 +0 +1 +1
Torid +0 +1 +1 +1 +1 +2
Sentinel Weapons
Deth Machine Rifle +5 +10 +15 +20 +25 +30
Prime Laser Rifle +0 +1 +1 +1 +1 +2
Laser Rifle +0 +1 +1 +1 +1 +2
Stinger +0 +0 +1 +1 +1 +1

Khác

Lỗi

  • Vào Update 18.11, max rank Magazine Warp hiện +0.3% thay vì +30% – lợi ích nhận được vẫn như nhau.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.