Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:FactionScript/data/tài liệu.

local CharData = {

["CorpusChar"] = {
  ["a"] = "Corpus A.svg",
  ["b"] = "Corpus B.svg",
  ["c"] = "Corpus C.svg",
  ["d"] = "Corpus D.svg",
  ["e"] = "Corpus E.svg",
  ["f"] = "Corpus F.svg",
  ["g"] = "Corpus G.svg",
  ["h"] = "Corpus H.svg",
  ["i"] = "Corpus I.svg",
  ["j"] = "Corpus J.svg",
  ["k"] = "Corpus K.svg",
  ["l"] = "Corpus L.svg",
  ["m"] = "Corpus M.svg",
  ["n"] = "Corpus N.svg",
  ["o"] = "Corpus O.svg",
  ["p"] = "Corpus P.svg",
  ["q"] = "Corpus K.svg", --sounds like k phonetically
  ["r"] = "Corpus R.svg",
  ["s"] = "Corpus S.svg",
  ["t"] = "Corpus T.svg",
  ["u"] = "Corpus U.svg",
  ["v"] = "Corpus V.svg",
  ["w"] = "Corpus W.svg",
  ["x"] = "Corpus S.svg", --sounds like s phonetically
  ["y"] = "Corpus Y.svg",
  ["z"] = "Corpus Z.svg",
  ["0"] = "Corpus 0.svg",
  ["1"] = "Corpus T.svg",
},

["GrineerChar"] = {
  ["a"] = "Grineer A.svg",
  ["b"] = "Grineer B.svg",
  ["c"] = "Grineer C.svg",
  ["d"] = "Grineer D.svg",
  ["e"] = "Grineer E.svg",
  ["f"] = "Grineer F.svg",
  ["g"] = "Grineer G.svg",
  ["h"] = "Grineer H.svg",
  ["i"] = "Grineer I.svg",
  ["j"] = "Grineer J.svg",
  ["k"] = "Grineer K.svg",
  ["l"] = "Grineer L.svg",
  ["m"] = "Grineer M.svg",
  ["n"] = "Grineer N.svg",
  ["o"] = "Grineer O.svg",
  ["p"] = "Grineer P.svg",
  ["q"] = "Grineer K.svg",
  ["r"] = "Grineer R.svg",
  ["s"] = "Grineer S.svg",
  ["t"] = "Grineer T.svg",
  ["u"] = "Grineer U.svg",
  ["v"] = "Grineer V.svg",
  ["w"] = "Grineer W.svg",
  ["x"] = "Grineer S.svg",
  ["y"] = "Grineer Y.svg",
  ["z"] = "Grineer Z.svg",
  ["0"] = "Grineer 0.svg",
  ["1"] = "Grineer 1.svg",
  ["2"] = "Grineer 2.svg",
  ["3"] = "Grineer 3.svg",
  ["4"] = "Grineer 4.svg",
  ["5"] = "Grineer 5.svg",
  ["6"] = "Grineer 6.svg",
  ["7"] = "Grineer 7.svg",
  ["8"] = "Grineer 8.svg",
  ["9"] = "Grineer 9.svg",
  [","] = "Grineer Comma.svg",
  ["#"] = "Grineer Pound.svg",
  ["@"] = "Grineer At.svg",
  ["."] = "Grineer Dot.svg",
  ["?"] = "Grineer Question.svg",
},

["TennoChar"] = {
  ["a"] = {"Tenno A.svg","v", 11,19},
  ["ae"] = {"Tenno AE.svg","v", 19,18},
  ["aw"] = {"Tenno AW.svg","v", 21,22},
  ["aye"] = {"Tenno AYE.svg","v", 13,22},
  ["b"] = {"Tenno B.svg","c", 120,31},
  ["ch"] = {"Tenno CH.svg","c", 120,30},
  ["d"] = {"Tenno D.svg","c", 121,31},
  ["dh"] = {"Tenno DH.svg","c", 120,31},
  ["e"] = {"Tenno EH.svg","v", 17,21},
  ["eh"] = {"Tenno EH.svg","v", 17,21},
  ["ee"] = {"Tenno EE.svg","v", 7,17},
  ["f"] = {"Tenno F.svg","c", 120,30},
  ["g"] = {"Tenno G.svg","c", 120,30},
  ["h"] = {"Tenno H.svg","c", 64,16},
  ["i"] = {"Tenno I.svg","v", 11,25},
  ["ih"] = {"Tenno I.svg","v", 11,25},
  ["j"] = {"Tenno J.svg","c", 120,30},
  ["k"] = {"Tenno K.svg","c", 120,30},
  ["kh"] = {"Tenno KH.svg","c", 119,30},
  ["l"] = {"Tenno L.svg","c", 64,16},
  ["m"] = {"Tenno M.svg","c", 110,16},
  ["n"] = {"Tenno N.svg","c", 110,16},
  ["ng"] = {"Tenno NG.svg","c", 119,31},
  ["o"] = {"Tenno O.svg","v", 16,27},
  ["oo"] = {"Tenno OO.svg","v", 8,26},
  ["ow"] = {"Tenno OW.svg","v", 24,27},
  ["p"] = {"Tenno P.svg","c", 120,30},
  ["r"] = {"Tenno R.svg","r", 35,25},
  ["s"] = {"Tenno S.svg","c", 122,30},
  ["sh"] = {"Tenno SH.svg","c", 122,30},
  ["t"] = {"Tenno T.svg","c", 120,31},
  ["th"] = {"Tenno TH.svg","c", 120,30},
  ["u"] = {"Tenno U.svg","v", 13,23},
  ["uh"] = {"Tenno U.svg","v", 13,23},
  ["v"] = {"Tenno V.svg","c", 121,32},
  ["z"] = {"Tenno Z.svg","c", 122,31},
  ["zh"] = {"Tenno ZH.svg","c", 122,31},
  ["."] = {"Tenno Period.svg","p", 109,14},
  [","] = {"Tenno M.svg","p", 110,16},
  ["-"] = {"Tenno Hyphen.svg","s", 22,20},
  ["0"] = {"Tenno 0.svg","s", 22,20},
  ["1"] = {"Tenno 1.svg","s", 11,24},
  ["2"] = {"Tenno 2.svg","s", 22,20},
  ["3"] = {"Tenno 3.svg","s", 24,22},
  ["4"] = {"Tenno 4.svg","s", 24,24},
  ["5"] = {"Tenno 5.svg","s", 24,23},
  ["6"] = {"Tenno 6.svg","s", 16,29},
  ["7"] = {"Tenno 7.svg","s", 22,26},
  ["8"] = {"Tenno 8.svg","s", 23,29},
  ["9"] = {"Tenno 9.svg","s", 24,33},
},

}
return CharData
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.