FANDOM


Lucky Shot là một mod PvP độc quyền của rifle mod khiến cho đường đạn bắn bay nhanh hơn flight speed nhưng bị giảm độ chính xác accuracy.

Chỉ số

Rank Flight Speed Accuracy Cost Conclave
0 +10% -0.5% 6 C1
1 +20% -1% 7 C1
2 +30% -1.5% 8 C1
3 +40% -2% 9 C1

Lỗi

  • Có thể dùng lên bất kỳ primary nào, bao gồm cả cái đơn thuần là súng hitscan.

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.