FANDOM


Kinetic CollisionWarframe Augment Mod cho Volt Speed trong PvP tăng thời gian của Speed khi người chơi đụng đến đồng đội.

Chỉ số

Rank Bonus Duration Cost Conclave
0 1s 6 C5
1 2s 7 C5
2 3s 8 C8
3 4s 9 C10

Acquisition

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.