FANDOM


Lệnh chat

Công dụng Màu chữ Lệnh
Xem lệnh trong hộp chat Trấng /?
Đặt "Message of the day" trong clan chat: Trấng /motd message
Nói chuyện với global chat: Trấng /g
Nói chuyện với Clan: Xanh /c
Nói chuyện với Squad: Xanh lam /s
Nói chuyện với Council: Vàng /d
Nói chuyện riêng với người chơi khác (TALK): Tím /w username
Ignore (un-ignore) người chơi khác: /i username
Thay đổi Tab: /t
Add friend người chơi khác: /f add username
Remove friend người chơi khác: /f remove username
Invite người chơi khác vào phòng: /invite username
  • Lệnh chat gõ cùng dòng với tin nhắn cùng với dấu cách giữa lệnh và tin. Những lệnh này có thể dùng được trong game ở hộp chat. Các tin nhắn trong clan chat sẽ được hiển thị bàng màu Xanh, tin nhắn trong squad sẽ được hiển thị bằng màu Xanh lam, và tin nhắn trong global chat sẽ hiển thị bằng màu Trấng.
  • Lời nhắn của nhân viên làm trong De sẽ được hiển thị bằng màu Đỏ

Notes

  • If you have trouble finding your pictures from the screenshot key (F6) try one of these folders:
    • /Users/[User Name]/My Pictures/Warframe
    • /Users/[User Name]/Saved Games/My Pictures/Warframe
  • If you are running Warframe through Steam, F12 functions as print-screen button.
  • The command "Reply to last message" (/r msg) was removed in one of the game updates in favor of the tabbed chat style.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.