FANDOM


Ironclad Charge là một Warframe Augment Mod mà tăng tạm thời armor của Rhino mỗi lần đụng phải kẻ địch bằn Rhino Charge.

Chỉ số

Rank Armor Bonus per hit Duration Cost Conclave
0 12% 4s 6 C5
1 25% 6s 7 C5
2 37% 8s 8 C8
3 50% 10s 9 C10

Cách kiếm

Ghi chú

  • Bất kì kẻ địch hoặc Shadows Of The Dead đụng bởi Charge của Rhino tăng giá trị giáp cơ bản của Rhino.
  • Khi buff armor được thực hiện, charge lần thứ hai và nhận cộng thêm sẽ hủy phần cộng thêm của lần đầu.
    • Không nên charge một phần cộng thêm lớn vì có khả năng phần cộng thêm đó sẽ bị thay thế bằng phần cộng thêm nhỏ hơn .
  • Giáp cộng thêm bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Thời gian buff giáp bị ảnh hưởng bởi Power Duration.Media


SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.