FANDOMIron VaultWarframe Augment Mod cho Wukong. Nhắm Iron Jab xuống đất sẽ bắn Wukong lên trên cao, và bất kỳ Slam Attacks được thực hiện sẽ cộng thêm phạm vi và sát thương.

Chỉ số

Rank Additional Range Additional Damage Cost Conclave
0 8m +300% 6 C5
1 10m +350% 7 C5
2 12m +400% 8 C8
3 15m +500% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.