FANDOM


Intruder là một Exilus mod giúp giảm độ khó khi người chơi Hack console. Tùy vào map, mod sẽ tăng thời gian hack Corpus console hoặc giảm tốc độ của kim hack ở Grineer console.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +1s 2 C1
1 +2s 3 C1
2 +3s 4 C1
3 +4s 5 C1
4 +5s 6 C1
5 +6s 7 C1

Ngoài lề

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.