FANDOM


Infected Clip tăng sát thương Toxin b Toxin cho súng trường.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 6 C8
1 +30% 7 C8
2 +45% 8 C11
3 +60% 9 C14
4 +75% 10 C17
5 +90% 11 C20

Ghi chú

  • Rất hiêu quả để chống lại Corpus và các mục tiêu có khiên khác, vì nó bỏ qua khiên.
    • Ngoại trừ khiên của môt số boss được thiết kế không thể bị phá vỡ, như là Lieutenant Lech Kril.

Gallery

Bản mẫu:ToxicMods

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.