FANDOM


Ice Wave Impedance là một Warframe Augment Mod dùng cho Frost trong cả 2 chế độ PvE và PvP, khi trạng bị skill Ice Wave sẽ tạo ra một dải băng dưới mặt đất, làm chậm kẻ địch nào dẫm phải.

Thông số

Rank Thời lượng Capacity tốn Conclave
0 6s 6 C5
1 8s 7 C5
2 10s 8 C8
3 12s 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy được khi đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc rank Genius đối với hệ Cephalon Suda, hoặc rank Tempest trong Conclave, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

  • Thời lượng của dải băng được tạo ra sẽ bị ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Có thể tạo ra nhiều dải băng cùng một lúc, chỉ bị giới hạn bởi thời gian tồn tại của mỗi dải băng.
  • Đồng đội đi qua sẽ không bị ảnh hưởng bởi dải băng.
  • Hoạt động khá hiệu quá khi đối phó với Infested, làm chậm cả một đám sẽ dễ dàng để giết chúng hơn.
    • Augment này kết hợp khá tốt với Radial Disarm của Loki , làm cho kẻ địch phải bắt buộc dùng đòn đánh tay melee, mà như vậy thì càng trở nên vô hại khi có thêm augment làm chậm này.

Trivia

Video minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.