FANDOM


Ice Spring là một Exilus mod tăng tốc độ của Bullet Jump, tăng thời gian của Aim Glide/Wall Latching, và thêm vào đó sát thương Cold b Cold khi Bullet Jump.

Thông số

Rank Tốc độ Bullet Jump Aim Glide/ Wall Latch Tổn thương khi Bullet Jump Điểm Mod Conclave
0 +2.2% +2.2% +25% 2 C1
1 +4.4% +4.4% +50% 3 C1
2 +6.6% +6.6% +75% 4 C1
3 +8.8% +8.8% +100% 5 C1
4 +11.0% +11.0% +125% 6 C1
5 +13.2% +13.2% +150% 7 C1
6 +15.4% +15.4% +175% 8 C2
7 +17.6% +17.6% +200% 9 C2
8 +19.8% +19.8% +225% 10 C2
9 +22.0% +22.0% +250% 11 C2
10 +24.2% +24.2% +275% 12 C3

Lưu ý

  • Khi không dùng mod thay đổi Bullet jump, mỗi lần nhảy người chơi sẽ tạo ra dmg và proc Blast b Blast với tất cả kẻ địch đứng gần. Mod này thay đổi cả hiệu ứng và dmg proc thành Cold b Cold như trong ảnh mod.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.