FANDOM


Hysterical FixationPvP Warframe Augment Mod dành cho Valkyr Hysteria cung cấp thêm một tỷ lệ phần trăm khiên của cho bạn mỗi khi giết lúc đang dùng Hysteria.

Chỉ số

Rank Shield Restore Cost Conclave
0 5% 6 C5
1 10% 7 C5
2 15% 8 C8
3 20% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.