FANDOM


Hysterical AssaultWarframe Augment Mod cho Valkyr cho phép nàng tóm lấy kẻ địch khi đang dùng Hysteria.

Chỉ số

Rank Leap distance Cost Conclave
0 7.5m 6 C5
1 15m 7 C5
2 22.5m 8 C8
3 30m 9 C10

Ghi chú

  • Khoảng cách nhảy vọt ảnh hưởng bởi các mod Power Range .

Cách kiếm

  • Mod có được bằng cách đạt rank Partner của The Perrin Sequence, hoặc rank Flawless của New Loka, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.