FANDOM


Hush là mod giảm Noise Level của súng trường. Khi max rank, nó khiến cho bất kì súng trường nào hoàn toàn im lặng và không thể phát hiện được khi bắn.

Ghi chú

  • Được thêm vào Update Update 10.0.
  • Mod này giảm hoặc loại bỏ tiếng ồn khi bắn. Kẻ địch mà không giết nhanh thì vẫn gây báo động.
  • Sử dụng mod này lên vũ khí sát thương cao (như Latron Prime) sẽ khiến nó thích hợp cho chiến đấu lén,là lựa chọn khá tốt để thay thế cung.
  • Vào Hotfix 10.2, vũ khí bị ảnh hưởng nên yên lặng hơn.[citation needed]

Chỉ số

Rank Noise Reduction Cost Conclave
0 +25% 2 C1
1 +50% 3 C1
2 +75% 4 C2
3 +100% 5 C3

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.