FANDOM


High Voltage mod tăng cả sát thương Electricity b ElectricityStatus Chance của súng trường lên 15% mỗi rank và tối đa là 60% tại rank 3.

Chỉ số

Rank Electricity Damage Status Chance Cost Conclave
0 +15% +15% 4 C30
1 +30% +30% 5 C30
2 +45% +45% 6 C40
3 +60% +60% 7 C50

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách vượt qua 250 point trong event Tethra's Doom .
  • Mod này cùng với các mod Tethra's Doom khác, lại xuất hiện lần nữa trong Operation: Mutalist Incursions rơi ra khi mở khóa được nhiệm vụ Survival.Source
  • High Voltage được bán như là hàng bán định kỳ của Baro Ki'Teer, với giá PrimeBucks‍300 và 150,000‍ Credits64 để mua.
  • Mod này cũng có khả năng là phần thưởng từ cache của nhiệm vụ Hive Sabotage .

Ghi chú

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.