FANDOM


Hellfire tăng sát thương Heat b Heat lên 15% mỗi rank và tối đa là 90% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 6 C8
1 +30% 7 C8
2 +45% 8 C11
3 +60% 9 C14
4 +75% 10 C17
5 +90% 11 C20

Damaged:

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C8
1 +20% 5 C8
2 +30% 6 C14
3 +40% 7 C20

=Ghi chú

  • Tuy nhiên mod này rơi ra khá thường xuyên, có thể tìm thấy dễ dàng thông qua các nhiệm vụ defense.

Gallery

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.