FANDOM


HavenWarframe Augment Mod cho Limbo khiến Banish hồi máu cho đồng minh bị thương.

Chỉ số

Rank Health Restored Cost Conclave
0 10% 6 C5
1 15% 7 C5
2 20% 8 C8
3 25% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Genius của Cephalon Suda với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Phần trăm hồi máu ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Hồi máu được áp dụng chỉ khi mục tiêu đồng minh bị banish trong Rift Plane.
  • Có thể dùng để hồi máu Companions, nếu hiện diện ở đó.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.