FANDOM


Hammer Shot là một Nightmare mod tăng mức sát thương crit và cơ hội proc status của các loai súng rifle.

Thông số

Rank Crit Damage Status Chance Điểm Mod Conclave
0 +15% +10% 6 C30
1 +30% +20% 7 C30
2 +45% +30% 8 C40
3 +60% +40% 9 C50

Lưu ý

  • Hammer shot tăng khả năng proc status của súng lên 40%, cao hơn hẳn so với Rifle Aptitude chỉ tăng có 15%. Mod tăng khả năng proc theo chỉ số cơ bản của súng nên cũng chỉ phù hợp với những khẩu súng có status cao sẵn.
  • Mod có thể cộng dồn với Vital Sense đẻ tăng mức sát thương crit lên 180%.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.