FANDOM


Hallowed ReckoningWarframe Augment Mod dành cho Oberon khiến cho kẻ địch bị sát thương bởi Reckoning tạo ra một khu vực Hallowed Ground mà gây sát thương theo thời gian tới kẻ địch đứng trên nó, trong khi cung cấp giáp cho đồng minh.

Chỉ số

Rank Damage per second Armor Bonus Duration Cost Conclave
0 100/s 150 7s 6 C5
1 115/s 180 8s 7 C5
2 130/s 210 9s 8 C8
3 150/s 250 10s 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Mỗi Hallowed Ground được tạo bởi kĩ năng có hình dạng một khu vực hình tròn xung quanh bán kính 2m.
    • Bán kính này không bị ảnh hưởng bởi Power Range.
    • Thời gian của Hallowed Ground bị ảnh hưởng bởi Power Duration.
    • Sát thương mỗi giây và giáp cộng thêm bị ảnh hưởng bởi Power Strength.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.