FANDOM


Hall of MalevolenceWarframe Augment Mod dành cho Hall of Mirrors của Mirage khiến cho ảo ảnh của nàng gây sát thương nhiều hơn với mỗi kẻ địch bị giết.

Chỉ số

Rank Damage Bonus per kill Maximum Bonus Damage Cost Conclave
0 2% 20%6 C5
1 3% 30% 7 C5
2 4% 40% 8 C8
3 5% 50% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Genius của Cephalon Suda với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Lượng sát thương tăng mỗi mang chỉ có thể cộng dồn tối đa 10 lần.
    • Khi đến rank tối đa, ảo ảnh sẽ gây thêm 50% sát thương sau khi cộng dồn 10 lần.
    • Mod này đã từng bị lỗi. Ở rank tối đa, chỉ tăng 20% sát thương sau khi đạt 10 lần cộng dồn, như mod khi chưa lên rank.
  • Lượng sát thương tăng sẽ được thiết lập lại khi Hall of Mirrors hết hạn.
  • Lượng sát thương tăng dựa vào lượng sát thương của các ảo ảnh, có nghĩa là tăng lượng sát thương đã được giảm của các ảo ảnh.
    • Có nghĩa là các ảo ảnh với đầy đủ sức mạnh gây 60% sát thương [recalculation needed].

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.