FANDOM


FusionHeader

Fusion là một quá trình kết hợp mod với nhau giúp cho chúng mạnh hơn (đồng thời hao điểm capacity hơn). Fusion yêu cầu mod muốn tăng level và Fusion Core để chuyển đổi thành năng lượng cần thiết.

Hướng dẫn

Để sử dụng fusion người chơi phải thực hiện các bước sau đây:

 1. Đi đến Mods Console tại Liset hoặc nhấn 'Mods' tại cuối màn hình ở Arsenal.
 2. Chọn mod bạn muốn nâng cấp.
 3. Chọn Fusion.
 4. Chọn mods hoặc Fusion Cores bạn muốn dùng để chuyển thành năng lượng.
 5. Chọn Fuse.
 6. Một bảng sẽ xuất hiện thông báo lượng credit cần thiết.
 7. Chọn Yes để hoàn thành nâng cấp.

Fusion Efficiency

Một tóm tắt nhỏ trước khi nói rõ hơn:

 • Một mod sẽ cần một số năng lượng nhất định để lên level và dao động tùy vào độ hiếm.
  • Uncommon mods thường cần gấp đôi năng lượng so với common mods, và rare cần gấp 3 số lượng so với common.
  • Tương tự, mod Uncommon sẽ cho gấp đôi số năng lượng so với common, và rare là gấp 3.
 • Số năng lượng lấy từ mod thường được tính từ common mod; ví dụ Ammo Drum là 4.
 • Mod có cùng polarity sẽ cho nhiều năng lượng hơn.

Cách tính

Số năng lượng được lấy từ một mod có thể tính theo công thức sau:

Năng lượng cho = 2 × Rarity × (2 + Current Rank)
 • Rarity là 1 (Common), 2 (Uncommon), hoặc 3 (Rare).
 • Rank là số lượng chấm xanh.

Ví dụ số lượng energy lấy từ một mod Uncommon rank 6 là:

Năng lượng cho = 2 × 2 × (2 + 6)
Năng lượng cho = 2 × 2 × 8
Năng lượng cho = 32

Năng lượng Rank
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Common 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Uncommon 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
Rare 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Legendary 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

Fusion Cores có cách hoạt đống khác, mỗi core được tính dựa trên rank 0 core. Một rare core rank 0 có thể cho số năng lượng như mod rare unrank. Một common core cho 2.6 năng lượng với mỗi rank của nó, uncommon cho 6 năng lượng mỗi rank và rare là 10 mỗi rank.

Năng lượng Rank
0 1 2 3 4 5
Common 4 6.6 9.2 11.8

Uncommon

8 14 20 26 32 38
Rare 12 22 32 42 52 62
Đây là số lượng chính xác mà core sẽ chuyển đổi thành năng lượng.

Số năng lượng cần thiết để lên level của mod

$ E_{r} = 4 \cdot R \cdot 2^{r} $

Với:

 • $ E_{r} $ = Năng lượng cần để lên cấp kế
 • $ R $ = Rarity (Common: 1, Uncommon: 2, Rare: 3)
 • $ r $ = rank hiện tại (chấm trắng)
Năng lượng để lên Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Common Từ rank trước 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048
Từ Rank 0 4 12 28 60 124 252 508 1020 2044 4092
Uncommon Từ rank trước 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
Từ Rank 0 8 24 56 120 248 504 1016 2040 4088 8184
Rare Từ rank trước 12 24 48 96 192 384 768 1536 3072 6144
Từ Rank 0 12 36 84 180 372 756 1524 3060 6132 12276
Legendary Từ rank trước 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192
Từ Rank 0 16 48 112 240 496 1008 2032 4080 8176 16368

Tính nhanh Duplicate

Đây là bảng tính nhanh số lượng duplicates cần thiết để lên level của mod. Để tính số năng lượng giữa mỗi level chỉ cần lấy cái sau trừ cái trước.

 1. 1 Duplicate
 2. 3 Duplicates +2
 3. 7 Duplicates +4
 4. 15 Duplicates +8
 5. 31 Duplicates +16
 6. 63 Duplicates +32
 7. 127 Duplicates +64
 8. 255 Duplicates +128
 9. 511 Duplicates +256
 10. 1023 Duplicates +512

Tính nhanh Rare Rank 5 Fusion Cores

Đây là bảng tính nhanh số lượng Rare Fusion Core Rank 5 cần để lên level của mod.

Số lượng Rare R5

cores to rank

Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Common Từ rank trước 0.13 0.26 0.52 1.03 2.06 4.13 8.26 16.52 33.03 66.06
Từ Rank 0 0.13 0.39 0.90 1.94 4.00 8.13 16.39 32.90 65.94 132
Uncommon Từ rank trước 0.26 0.52 1.03 2.06 4.13 8.26 16.52 33.03 66.06 132.13
Từ Rank 0 0.26 0.77 1.81 3.87 8.00 16.26 32.77 65.81 131.87 264
Rare Từ rank trước 0.39 0.77 1.55 3.10 6.19 12.39 24.77 49.55 99.10 198.19
Từ Rank 0 0.39 1.16 2.71 5.81 12.00 24.39 49.16 98.71 197.81 396
Legendary Từ rank trước 0.52 1.03 2.06 4.13 8.26 16.52 33.03 66.06 132.13 264.26
Từ Rank 0 0.52 1.55 3.61 7.74 16.00 32.52 65.55 131.61 263.74 528

Credit Tốn

Để lên level mod thì bạn phải bỏ ra credits và số lượng credit tốn tùy thuộc vào loại mod:

 • Common mods giá gốc là 300‍ Credits64, cộng thêm 150‍ Credits64 mỗi level.
 • Uncommon mods base giá gốc là 600‍ Credits64, cộng thêm 300‍ Credits64 mỗi level.
 • Rare mods giá gốc là 900‍ Credits64, cộng thêm 450‍ Credits64 mỗi level.
 • Primed mods base giá gốc là 1,200‍ Credits64, cộng thêm 600‍ Credits64 mỗi level.

Ví dụ

Để sử dụng một common core cho fusion level 3 sẽ tốn 750‍ Credits64. Một rare core level 5 sẽ tốn 3,150‍ Credits64.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.