FANDOM


Fracturing CrushWarframe Augment Mod cho Mag mang đến cho Crush khả năng giảm armor của kẻ địch cũng như làm bất động những kẻ còn sống sót.

Chỉ số

Rank Armor Reduction Root Duration Cost Conclave
0 20% 4s 6 C3
1 30% 5s 7 C3
2 40% 6s 8 C4
3 50% 7s 9 C5

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Partner của The Perrin Sequence hoặc Flawless của New Lokavới giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Thời gian của cả hai hiêu ứng ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Hiệu ứng giảm giáp không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Nhiều ứng dụng của debuff không stack với nhau, nó chỉ đơn thuần là làm mới debuff cho giáp.
  • Những kẻ địch bị ảnh hưởng chỉ bất động. Chúng sẽ tiếp tục tấn công ngay sau khi hồi phục từ đòn đánh ngã của Crush.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.