FANDOM


Fortitude là một Nightmare mod tăng cơ hội kháng đốn ngã(Knockdown) và tăng khả năng hồi shield của Warframe.

Người chơi sẽ đứng đỡ bằng vũ khí cùng với một hiệu ứng nếu như kháng knowdown thành công. Người chơi sẽ phải dừng tất cả hành động khi đang block.

Thông số

Rank Kháng Knockdown Hồi Shield Điểm Mod Conclave
0 +5% +20% 6 C8
1 +10% +40% 7 C8
2 +15% +60% 8 C14
3 +20% +80% 9 C20

Lưu ý

  • Có thể cộng dồn với Fast Deflection để cộng thêm 170% mức hồi shield.
    • Mod làm cho Shield hồi nhanh hơn, nhưng không làm giảm thời gian nghỉ 3 giây trước khi hồi shield.
  • Mod cũng giúp kháng cả đòn tấn công bằng dây của Scorpion và cửa laze trong các map Corpus.

Ngoài lề

  • Mod này từng có hình ảnh trùng với mod Vigor, cũng là một Nightmare mod khác.
    • Đến update 13 Vigor có hình ảnh mới riêng.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Sure Footed, một Exilus mod tăng cơ hội kháng Knockdown của Warframe.
  • Power Drift, một Drift mod tăng cơ hội kháng Knockdown và tăng Power Strength của Warframe.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.