Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Forma cũng có thể coi là một loại tài nguyên, dùng để chỉnh sửa các ô trống nơi đặt mods. Có thể cho thêm, xóa đi hoặc chuyển đổi Polarity trong các nơi đặt thẻ bài đó. Áp dụng được trên mọi loại Warframevũ khí, hoặc bạn đồng hành hoặc cũng có thể là 1 nguyên liệu cho 1 số vũ khí

Cách sở hữu

Forma nguyên khối hoặc bản xanh của nó có thể tìm thấy tại :

(Blueprints của nó sẽ mất đi sau khi chế tạo Forma )

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
35.000
Morphics64.png
1
NeuralSensor64.png
1
Neurode64.png
1
OrokinCell64.png
1
Thời gian: 24 hrs
Rush: Platinum64.png 10
Giá MarketIcon.png Market: Platinum64.png20 Giá Blueprint2.svg Blueprint: N/A

Nơi kiếm

Xem danh sách vị trí tìm tại hệ PC
Vật phẩm Vị trí
Forma.png Forma Blueprint Lith A2 Common
Lith B2 Common
Lith N3 Uncommon
Lith T1 Common
Lith V2 Uncommon
Meso G1 Common
Meso N4 Uncommon
Meso N5 Common
Meso O1 Common
Meso S2 Uncommon
Meso S5 Uncommon
Neo B2 Uncommon
Neo S8 Common
Neo V2 Uncommon
Neo V5 Uncommon
Axi B2 Uncommon
Axi E2 Uncommon
Axi O1 Common
Axi V6 Common
Lith A1 Common (V)
Lith B1 Common (V)
Lith C1 Uncommon (V)
Lith F1 Common (V)
Lith G1 Uncommon (V)
Lith M1 Common (V)
Lith N1 Uncommon (V)
Lith S1 Uncommon (V)
Lith S2 Uncommon (V)
Lith S4 Common (V)
Lith S6 Common (V)
Lith V1 Uncommon (V)
Meso B1 Common (V)
Meso C1 Common (V)
Meso D1 Common (V)
Meso F2 Uncommon (V)
Meso N1 Uncommon (V)
Meso N2 Uncommon (V)
Meso S3 Uncommon (V)
Meso V1 Uncommon (V)
Meso V2 Uncommon (V)
Meso V3 Common (V)
Meso V4 Common (V)
Neo A1 Common (V)
Neo B3 Common (V)
Neo D1 Uncommon (V)
Neo N1 Common (V)
Neo N2 Uncommon (V)
Neo N4 Uncommon (V)
Neo N5 Common (V)
Neo S1 Uncommon (V)
Neo S3 Uncommon (V)
Neo S6 Common (V)
Neo T1 Common (V)
Neo V1 Common (V)
Neo V3 Uncommon (V)
Axi A2 Common (V)
Axi C1 Uncommon (V)
Axi C2 Common (V)
Axi E1 Uncommon (V)
Axi G1 Uncommon (V)
Axi H1 Common (V)
Axi K1 Uncommon (V)
Axi N1 Common (V)
Axi N2 Uncommon (V)
Axi N3 Common (V)
Axi S1 Common (V)
Axi V1 Uncommon (V)
Axi V4 Uncommon (V)
Axi V5 Common (V)
Forma.png Forma
Xem danh sách vị trí tìm tại hệ PS4
Vật phẩm Vị trí
Forma.png Forma Blueprint Lith A2 Common
Lith B2 Common
Lith N3 Uncommon
Lith T1 Common
Lith V2 Uncommon
Meso G1 Common
Meso N4 Uncommon
Meso N5 Common
Meso O1 Common
Meso S2 Uncommon
Meso S5 Uncommon
Neo B2 Uncommon
Neo S8 Common
Neo V2 Uncommon
Neo V5 Uncommon
Axi B2 Uncommon
Axi E2 Uncommon
Axi O1 Common
Axi V6 Common
Lith A1 Common (V)
Lith B1 Common (V)
Lith C1 Uncommon (V)
Lith F1 Common (V)
Lith G1 Uncommon (V)
Lith M1 Common (V)
Lith N1 Uncommon (V)
Lith S1 Uncommon (V)
Lith S2 Uncommon (V)
Lith S4 Common (V)
Lith S6 Common (V)
Lith V1 Uncommon (V)
Meso B1 Common (V)
Meso C1 Common (V)
Meso D1 Common (V)
Meso F2 Uncommon (V)
Meso N1 Uncommon (V)
Meso N2 Uncommon (V)
Meso S3 Uncommon (V)
Meso V1 Uncommon (V)
Meso V2 Uncommon (V)
Meso V3 Common (V)
Meso V4 Common (V)
Neo A1 Common (V)
Neo B3 Common (V)
Neo D1 Uncommon (V)
Neo N1 Common (V)
Neo N2 Uncommon (V)
Neo N4 Uncommon (V)
Neo N5 Common (V)
Neo S1 Uncommon (V)
Neo S3 Uncommon (V)
Neo S6 Common (V)
Neo T1 Common (V)
Neo V1 Common (V)
Neo V3 Uncommon (V)
Axi A2 Common (V)
Axi C1 Uncommon (V)
Axi C2 Common (V)
Axi E1 Uncommon (V)
Axi G1 Uncommon (V)
Axi H1 Common (V)
Axi K1 Uncommon (V)
Axi N1 Common (V)
Axi N2 Uncommon (V)
Axi N3 Common (V)
Axi S1 Common (V)
Axi V1 Uncommon (V)
Axi V4 Uncommon (V)
Axi V5 Common (V)
Forma.png Forma
Xem danh sách vị trí tìm tại hệ Xbox
Vật phẩm Vị trí
Forma.png Forma Blueprint Lith A2 Common
Lith B2 Common
Lith N3 Uncommon
Lith T1 Common
Lith V2 Uncommon
Meso G1 Common
Meso N4 Uncommon
Meso N5 Common
Meso O1 Common
Meso S2 Uncommon
Meso S5 Uncommon
Neo B2 Uncommon
Neo S8 Common
Neo V2 Uncommon
Neo V5 Uncommon
Axi B2 Uncommon
Axi E2 Uncommon
Axi O1 Common
Axi V6 Common
Lith A1 Common (V)
Lith B1 Common (V)
Lith C1 Uncommon (V)
Lith F1 Common (V)
Lith G1 Uncommon (V)
Lith M1 Common (V)
Lith N1 Uncommon (V)
Lith S1 Uncommon (V)
Lith S2 Uncommon (V)
Lith S4 Common (V)
Lith S6 Common (V)
Lith V1 Uncommon (V)
Meso B1 Common (V)
Meso C1 Common (V)
Meso D1 Common (V)
Meso F2 Uncommon (V)
Meso N1 Uncommon (V)
Meso N2 Uncommon (V)
Meso S3 Uncommon (V)
Meso V1 Uncommon (V)
Meso V2 Uncommon (V)
Meso V3 Common (V)
Meso V4 Common (V)
Neo A1 Common (V)
Neo B3 Common (V)
Neo D1 Uncommon (V)
Neo N1 Common (V)
Neo N2 Uncommon (V)
Neo N4 Uncommon (V)
Neo N5 Common (V)
Neo S1 Uncommon (V)
Neo S3 Uncommon (V)
Neo S6 Common (V)
Neo T1 Common (V)
Neo V1 Common (V)
Neo V3 Uncommon (V)
Axi A2 Common (V)
Axi C1 Uncommon (V)
Axi C2 Common (V)
Axi E1 Uncommon (V)
Axi G1 Uncommon (V)
Axi H1 Common (V)
Axi K1 Uncommon (V)
Axi N1 Common (V)
Axi N2 Uncommon (V)
Axi N3 Common (V)
Axi S1 Common (V)
Axi V1 Uncommon (V)
Axi V4 Uncommon (V)
Axi V5 Common (V)
Forma.png Forma

Cách dùng trên trang bị

Use Forma.jpg

Để sử đụng forma, vào phần Arsenal và đeo trang bị muốn forma. Chọn Upgrade > chọn Action tại phía dưới màn hình > chọn Polarize.

Sau khi chọn Polarize, một bảng các ô lắp Mod sẽ xuất hiện, cùng với Polarity trên các ô, click liên tục lên một ô Mod để thay đổi đến Polarity mong muốn. Những nơi đã được đặt Polarity vẫn có thể đè lên bằng 1 Polarity khác.

Lưu ý: Forma chỉ có thể được sử dụng lên 1 trang bị nếu nó đã đạt cấp tối đa (Rank 30). Khi sử dụng và chấp nhận cho Forma vào 1 món đồ, món đó sẽ trở về rank 0 (unranked).Giống như Warframe và các kỹ năng của Warframe sẽ bị tước đi. Orokin Catalyst và Orokin Reactor không bị ảnh hưởng bởi Forma . Khi sử dụng Forma , điểm có thể chứa các thẻ bài sẽ không được cộng dồn thêm (Tối đa vẫn là 30 rank ~ 30 điểm).

Mỗi lần Forma xong, vũ khí sẽ có thêm 1 ngôi sao hiện ở trên tên của trang bị đó.

Xem thêm

Advertisement