FANDOM


Focus Energy là một Nightmare mod làm giảm sự hao tổn của Channeling và thêm dmgElectricity b Electricityvào Melee.

Thông số

Rank Channeling Efficiency Electrical Damage Điểm Mod Conclave
0 +10% +15% 6 C8
1 +20% +30% 7 C8
2 +30% +45% 8 C16
3 +40% +60% 9 C20

Lưu ý

Ngoài lề

  • Trước đó, thông tin của mod bị viết sai như sau:
    "Convert 10% of energy used to Bonus Damage on next Melee Attack. Store up to +0.2 Bonus Damage"

Bộ sưu tập

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.