FANDOM


Flow tăng Maximum Energy dự trữ của một Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +25% 4 C8
1 +50% 5 C8
2 +75% 6 C11
3 +100% 7 C14
4 +125% 8 C17
5 +150% 9 C20


Chỉ cố của Damaged

Rank Effect Cost Conclave
0 +18% 2 C8
1 +36% 3 C8
2 +54% 4 C14
3 +72% 5 C20
Base Energy totals for unranked and rank 30 Warframes
100 (150) 125 (175) 150 (200) 175 (225) 200 (250) 225 (275) 250 (300)
150 (225) 187 (262) 225 (300) 262 (337) 300 (375) 337 (412) 375 (450)
175 (262) 218 (306) 262 (350) 306 (393) 350 (437) 393 (481) 437 (525)
200

(300)

250

(350)

300

(400)

350

(450)

400

(500)

450

(550)

500

(600)

Ghi chú

 • Sự gia tăng năng lượng được áp dụng lên năng lượng dự trữ cơ bản của một Warframe (rank 0) trước khi năng lượng tăng bởi level ups được áp dụng.
  • Energytotal = Energymax + (Energybase × Flow Multiplier)
  • Ví dụ: Một rank 30 Loki có lượng năng lượng là 225 và năng lượng cơ bản là 150. Khi sử dụng mod max rank 5 Flow (+150%), Warframe sẽ có 225 + (150 × 150%) = 450 năng lượng tối đa.
 • Mod này tốt hơn mod Streamline trong một số mục đích.
  • Do có lượng năng lượng lớn, có thể cast kĩ năng thường xuyên hơn. Thêm năng lượng cho phép sự dụng nhiều so với việc giảm lượng sử dụng của Streamline.
  • Việc thêm năng lượng mang lại lợi ích cho một số mod nhất định (như là Quick ThinkingRage).
  • Lượng năng lượng cao hơn cho phép các thời gian của các kĩ năng toggle như Sound QuakeAbsorb dài hơn.
  • Tuy nhiên, mod này chỉ đơn giản là tăng năng lượng mà người chơi có thể dự trữ và không có lợi khi năng lượng liên tục được sử dụng. Người chơi thường xuyên sử dụng kĩ năng nên xem xét dùng Streamline hoặc kết hợp.
 • Để xac định giá trị cơ bản và tối đa của Warframe, xem Warframes Comparison.

Gallery

Media

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.