FANDOM


Fleeting Expertise là một Corrupted mod tăng Power Efficiency nhưng giảm Power Duration các kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Power Efficiency Power Duration Điểm Mod Conclave
0 +10% -10% 6 C8
1 +20% -20% 7 C8
2 +30% -30% 8 C11
3 +40% -40% 9 C14
4 +50% -50% 10 C17
5 +60% -60% 11 C20
Hao tổn Energy Unranked
(+10%)
Rank 1
(+20%)
Rank 2
(+30%)
Rank 3
(+40%)
Rank 4
(+50%)
Rank 5
(+60%)
100 90 80 70 60 50 40
75 67.5 60 52.5 45 37.5 30
50 45 40 35 30 25 20
35 31.5 28 24.5 21 17.5 14
25 22.5 20 17.5 15 12.5 10
10 9 8 7 6 5 4

Lưu ý

  • Mức Power Efficiency tối đa mà người chơi có thể đạt được là 175%.
    • Đồng nghĩa với việc sử dụng chung với Streamline rank cao nhất thì tất cả các điểm thừa ra không được tính.
  • Những kỹ năng trừ năng lượng theo thời gian (như World On Fire hoặc Peacemaker) thì mức hao tổn energy sẽ phụ thuộc vào cả Power Efficiency và Power Duration.
    • Duration ảnh hưởng trực tiếp số lượng energy tốn mỗi giây (ví dụ duration càng thấp mức hao tổn càng nhiều), trong khi đó Efficiency chỉ ảnh hưởng đến độ hao tổn khi bật kỹ năng.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Streamline, một mod thường chỉ tăng Power Efficiency.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.