FANDOM


Flame Repellent tăng khả năng kháng Heat b Heat lên máu và khiên của Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C3
1 +20% 5 C3
2 +30% 6 C6
3 +40% 7 C9
4 +50% 8 C12
5 +60% 9 C15

Ghi chú

  • Chủ yếu là đề phòng, bảo vệ bản thân khỏi tấn công của Grinner Napalms, vì khi chúng tấn công có thể thường xuyên proc và gây một lượng lớn sát thương.
  • Kháng sát thương tác dụng lên cả khiên và máu.
  • Như tất cả các mod kháng khác, chỉ số kháng is trừ từ cả khiên và máu của sát thương Heat. Trong trường hợp này, vì cả 2 mặc định là 1, sự giảm tỷ lệ tuyệt đối và tương đối là tương đương: Hiệu quả lên cả khiên lẫn máu chống lại Heat tăng lên tới +150% khi max rank.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.