FANDOM


Không nên nhầm lẫn với một kỹ năng của Nezha tên là Fire Walker.

Firewalker là một Exilus mod tăng tốc độ của Bullet Jump, tăng thời gian của Aim Glide/Wall Latching, và thêm vào đó sát thương Heat b Heat khi Bullet Jump.

Thông số

Rank Tốc độ Bullet Jump Aim Glide/ Wall Latch Tổn thương khi Bullet Jump Điểm Mod Conclave
0 +2.2% +2.2% +25% 2 C1
1 +4.4% +4.4% +50% 3 C1
2 +6.6% +6.6% +75% 4 C1
3 +8.8% +8.8% +100% 5 C1
4 +11.0% +11.0% +125% 6 C1
5 +13.2% +13.2% +150% 7 C1
6 +15.4% +15.4% +175% 8 C2
7 +17.6% +17.6% +200% 9 C2
8 +19.8% +19.8% +225% 10 C2
9 +22.0% +22.0% +250% 11 C2
10 +24.2% +24.2% +275% 12 C3

Lưu ý

  • Khi không dùng mod thay đổi Bullet jump, mỗi lần nhảy người chơi sẽ tạo ra dmg và proc Blast b Blast với tất cả kẻ địch đứng gần. Mod này thay đổi cả hiệu ứng và dmg proc thành Heat b Heat như trong ảnh mod.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.